logo

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (sinds 10 april 2015)

Foto’s en video’s gemaakt door Fotograeve kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als je dit niet wilt.

Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

Couponcodes zijn verrekend in het digitale pakket.

Online galerijen met watermerk blijven 2 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgestaan

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden voor de mini- en basisformule worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen. U kan deze wel delen tijdens de 2 weken zichtbaarheid.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

Het fotografisch werk van Fotograeve is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

 

Fotograeve bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

 

Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is zal Fotograeve een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen

 

Fotograeve is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel. (vnl. bij huwelijksreportages)

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

 

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoedt met een gratis minishoot (inclusief digitaal album).

 

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

 

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

posters worden geleverd met een kleine grijze rand opzij met vermelding van bestandsnaam. Deze storen niet in een kader en kunnen eventueel door de klant afgesneden worden.

 

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

 

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

 

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

 

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor

schade bij de opdrachtgever;

indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;

verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Fotograeve is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Alleen cadeaubonnen met een stempel van Fotograeve zijn geldig.
Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon.
Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

AUTEURSRECHTEN

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE59001840335126 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum

Na afloop betalingstermijn zijn echtstegen en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd :
– een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.
– Een schadebeding van 10%

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Kim De Graeve zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

UITVOERING OPDRACHT

Kim De Graeve zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden
Kim De Graeve bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Kim De Graeve heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is bescherm door auteursrecht
Kim De Graeve kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Kim De Graeve en de opdrachtgever.
Kim De Graeve behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

 

INZAKE ONLINE LEREN

1. Inschrijving en toegang tot de leermodules 

De inschrijving is alleen voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief.
 

2. Doorlooptijd
 

De klant heeft levenslang toegang tot de opleiding, zolang FotograevePro bestaat.
De cursussen zijn in principe zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 toegankelijk, behalve tijdens onderhoudswerken aan de of onvoorziene technische problemen. FotograevePro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de opleiding.
 

3. Verbintenissen van de klant
 

De klant verbindt zich ertoe om: 

 • op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem
  ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen
  van de opleiding;
 • het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen
  enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te
  verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen;
 • het fotograevepro-netwerk niet te gebruiken voor het verzenden van berichten waarvan de inhoud illegaal,
  smadelijk, lasterlijk, onwaardig of obsceen is;
 • via het FotograevePronetwerk geen materiaal te verzenden waarbij inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van FotograevePro of van een derde;
 • de gebruikersnaam en het paswoord dat door FotograevePro wordt verstrekt voor deze opleiding geheim te houden en enkel aan te wenden voor persoonlijk gebruik.
   
  Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal FotograevePro zijn toegang afsluiten.
 • 4. Terugbetaling
   
  Aangekochte goederen worden niet terugbetaald (presets).
  Indien er ontevredenheid is rond de online trajecten kan u hiervoor een mail sturen naar kim@fotograeve.be (binnen 14 dagen na aankoop) indien aangetoond is dat het gehele traject is doorlopen zal de workshop gedeeltelijk of geheel worden terugbetaald (en wordt men verwijderd uit het traject)
 • 5. Privacy
   
  FotograevePro verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.
  Het is FotograevePro toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te wenden om de klant op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van FotograevePro.
   
  De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via mail naar kim@Fotograeve.be of telefonisch op het nummer 0476430413
   
  6. Communicatie
   
  Algemene vragen over online leren kan de klant voorleggen aan de administratie via mail naar kim@fotograeve.be of telefonisch op het nummer 0476430413.
   

Inhoudelijke vragen over cursussen met online coaching kan de klant voorleggen via de facebookgroep “fotograeven onder elkaar” of via kim@fotograeve.be
 

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via kim@fotograeve.be 

Algemene voorwaarden inzake workshops

1. Inschrijving en toegang tot de leermodules 

De inschrijving is alleen voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief.
 

2. Inschrijving
 

Eens de klant zich definitief heeft ingeschreven en daar ook reeds een factuur voor heeft ontvangen is deze bindend. Na deze handeling is geen terugbetaling mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan de afspraak wel verlegd worden.
 

3. Verbintenissen van de klant
 

De klant verbindt zich ertoe om: 

 • op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem
  ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen
  van de opleiding;
 • het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen
  enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te
  verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen;
 • het fotograeve-netwerk niet te gebruiken voor het verzenden van berichten waarvan de inhoud illegaal,
  smadelijk, lasterlijk, onwaardig of obsceen is;
 • via het Fotograeve netwerk geen materiaal te verzenden waarbij inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Fotograeve of van een derde 
  Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal Fotograeve daarvoor de nodige auteursrechten aanrekenen of klacht indienen bij de nodige instanties.4. Terugbetaling
   
  Kim De Graeve (Fotograeve) verbindt zich tot een inspanning het de este lessen binnen de mogelijkheid te geven. Echter is er geen resultaatsverbintenis.  Om die reden worden er geen terugbetalingen gedaan. Wel worden de frustraties genoteerd en aangepast in de trajecten. U kan hiervoor terecht kim@fotograeve.be5. Privacy
   
  Fotograeve verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.
  Het is Fotograeve toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te wenden om de klant op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van Fotograeve.
   
  De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via mail naar kim@Fotograeve.be of telefonisch op het nummer 0476430413
   
  6. Communicatie
   
  Algemene vragen over groepsworkshops kan de klant voorleggen aan de administratie via mail naar kim@fotograeve.be of telefonisch op het nummer 0476430413.
   

Inhoudelijke vragen over cursussen met online coaching kan de klant voorleggen via de facebookgroep “fotograeven onder elkaar” of via kim@fotograeve.be
 

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via kim@fotograeve.be 

Laatste aanpassing 04/05/2019