Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (sinds 10 april 2015)

Kim De Graeve – Fotograeve BVBA
BTW: 0698914791
Adres: Verbindingsweg 22, 9920 Lovendegem

Foto’s en video’s gemaakt door Fotograeve kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als je dit niet wilt.

Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

Couponcodes zijn verrekend in het digitale pakket.

Online galerijen met watermerk blijven 2 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden voor de mini- en basisformule worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen. U kan deze wel delen tijdens de 2 weken zichtbaarheid.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

Het fotografisch werk van Fotograeve is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

 

Fotograeve bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is zal Fotograeve een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen

 

Fotograeve is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel. (vnl. bij huwelijksreportages)

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoedt met een gratis minishoot (inclusief digitaal album).

 

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

 

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

posters worden geleverd met een kleine grijze rand opzij met vermelding van bestandsnaam. Deze storen niet in een kader en kunnen eventueel door de klant afgesneden worden.

 

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

 

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

 

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

 

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor

schade bij de opdrachtgever;

indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;

verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Fotograeve is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Alleen cadeaubonnen met een stempel van Fotograeve zijn geldig.
Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon.
Ik zoud je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. Fotograeve BVBA is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

AUTEURSRECHTEN

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE56890434341788 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Kim De Graeve zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Eeklo en de Ondernemingsrechtbank te Gent.

UITVOERING OPDRACHT

Kim De Graeve zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden
Kim De Graeve bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Kim De Graeve heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is bescherm door auteursrecht
Kim De Graeve kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Kim De Graeve en de opdrachtgever.
Kim De Graeve behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

FOTOGRAEVEN TV

Alle beelden die ingestuurd worden om deel te nemen aan besprekingen kunnen gebruikt worden op social media en website. Steeds met vermelding van naam van de fotograaf.

 

INZAKE ONLINE CURSUSSEN

1. Inschrijving en toegang tot de leermodules 

De inschrijving is alleen voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief. 

2. Doorlooptijd 

De klant heeft levenslang toegang tot de opleiding, zolang Fotograeve BVBA bestaat. 
De cursussen zijn in principe zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 toegankelijk, behalve tijdens onderhoudswerken aan de of onvoorziene technische problemen. Fotograeve BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de opleiding. 

3. Verbintenissen van de klant 

De klant verbindt zich ertoe om: 

 • op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem
  ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen
  van de opleiding;
 • het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen
  enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te
  verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen;
 • het fotograevepro-netwerk niet te gebruiken voor het verzenden van berichten waarvan de inhoud illegaal,
  smadelijk, lasterlijk, onwaardig of obsceen is;
 • via het FotograevePro netwerk geen materiaal te verzenden waarbij inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van FotograevePro of van een derde;
 • de gebruikersnaam en het paswoord dat door FotograevePro wordt verstrekt voor deze opleiding geheim te houden en enkel aan te wenden voor persoonlijk gebruik.

  Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal FotograevePro zijn toegang afsluiten.

 • 4. Terugbetaling

  Aangekochte downloadbare goederen worden niet terugbetaald en u doet afstand van uw herroepingsrecht.
  Echter, indien er ontevredenheid zou zijn rond de online workshops kan u hiervoor een mail sturen naar kim@fotograeve.be (binnen 10 dagen na aankoop) indien aangetoond is dat het gehele traject is doorlopen zal de workshop gedeeltelijk of geheel worden terugbetaald in vorm van een cadeaubon (en wordt men verwijderd uit het traject). 

  Presets & E-books zijn niet retourneerbaar onder eender welke omstandigheid tenzij niet gedownload en binnen 14 dagen bedenktermijn: In dat geval heeft u recht op een cadeaubon in ruil. 

  Deze terugbetalingsvoorwaarden vallen onder de Europese wet en kunnen hier nagelezen worden: https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf
  Het retourneren van albums kan niet, aangezien de klant zijn volledige goedkeuring heeft gegeven voor de layout vooraf. Het retourneren van magazines en papieren versies van de e-books kan wel, mits betaling van retourkosten. 

 • 5. Privacy

  FotograevePro verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.
  Het is FotograevePro toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te wenden om de klant op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van FotograevePro.

  De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via mail naar kim@Fotograeve.be of telefonisch op het nummer 0476430413

  6. Communicatie

  Algemene vragen over online leren kan de klant voorleggen aan de administratie via mail naar kim@fotograeve.be of telefonisch op het nummer 0476430413. 

Inhoudelijke vragen over cursussen met online coaching kan de klant voorleggen via de facebookgroep “fotograeven onder elkaar” of via kim@fotograeve.be 

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via kim@fotograeve.be 

Algemene voorwaarden inzake workshops

1. Inschrijving en toegang tot de leermodules 

De inschrijving is alleen voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief.

AFFILIATE

Deze website werkt met affiliate partners

 

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via kim@fotograeve.be 

Laatste aanpassing 04/05/2019

Scroll naar top